گزارش فعالیت ها
عملیات زمان فعالیت نتیجه موضوع مرتبط با نوع ارتباط روش ارتباط عنوان #
1397/07/23 @ 05:21 ب.ظ ارجاع طوبی به مشتری تماس نوین طب داشتند تا امروز . پذیرش-صندوق-نوبت ده...ادامه 1
1397/07/23 @ 05:20 ب.ظ انجام طوبی به مشتری تماس دمو ارسال شد. پیش فاکتور هم براش زدم....ادامه 2
1397/07/23 @ 05:05 ب.ظ انجام پیگیری اکسیر طوبی به مشتری تماس با آقای آئینی صحبت کردم. یک سیستم پذیرش در حا...ادامه 3
1397/05/15 @ 05:00 ب.ظ انجام پیگیری اکسیر محمدرضا عشقی به مشتری قرار ملاقات چندوقت بود هی زنگ میزد میگفت برنامم ارور میده...ادامه 4
1397/03/03 @ 02:18 ب.ظ انجام پیگیری اکسیر سلیمی از مشتری تماس دوست دکتر بود. خودش آیتی-من بود. اطلاعات کلی ...ادامه 5
1397/03/03 @ 01:52 ب.ظ انجام پیگیری اکسیر مهران حسن زاد از مشتری تماس رضا ساعت 11 بهم زنگ زد گفت براش نصب کنم. احس...ادامه 6
1397/02/20 @ 12:30 ب.ظ انجام پیگیری اکسیر ناصر اوجی از مشتری پیامک مهندس پیام داده بود و گفت یک فرم دارم. فرم ور...ادامه 7
1397/02/06 @ 03:28 ب.ظ ارجاع پیگیری اکسیر آنوش آذرفر به مشتری تماس تیکت زده بودند. با دکتر تماس گرفتم و براشون ت...ادامه 8
1397/02/06 @ 03:15 ب.ظ انجام ام البنین فضلی از مشتری تماس سیستم منشی رو عوض کردند . ویندوز جدیدش 7 بود ...ادامه 9
1397/02/06 @ 10:27 ق.ظ انجام مونا قیم به مشتری تماس منجر به عقد قرارداد شد 10