عملیات فروشنده وضعیت مالی باقیمانده (ریال) مبلغ (ریال) تاریخ فاکتور تاریخ ایجاد نوع شماره فاکتور نام مشتری #
بدهکار 1,050,000 1,050,000 1396/09/28 1396/09/28 فاکتور 191 عبدالرضا نمازی 1
1,050,000 1,050,000 جمع کل (ریال) :