لیست مشتریان احتمالی
عملیات نام مشتری #
علی غلامی 1
شکیبا 2
گلپا 3
بهزاد محسن پور 4
زارع 5
آقای محمدی 6
صالحی 7
مجدی 8
پونه محمدی 9
علی صابرقدیم لنگرودی 10