فرصت های من
ویرایش مرتبط با مرحله فروش نام فرصت
ویرایش محمد رضا افروزنیا مشتری یابی بازاریابی طراحی سایت
قیف فروش من
Created with Highcharts 4.2.1
سرنخ و مشتریان احتمالی (8)
فرصت ها و مشتریان در حال پیگیری (13)
تبدیل مشتری احتمالی به مشتری بالفعل (1)
لیست احتمال خرید مشتری من
ویرایش مرتبط با احتمال خرید مبلغ فروش (ریال) نام فرصت
ویرایش محمد رضا افروزنیا 65% 13,000,000 بازاریابی طراحی سایت
فعالیت های یک ماه گذشته من
Created with Highcharts 4.2.1 تعداد 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 09-13 09-14 09-15 09-16 09-17 09-18 09-19 09-20 09-21 09-22 09-23 09-24 09-25 09-26 09-27 09-28 09-29 09-30 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 0
فرصت های کلی
ثبت کننده مرتبط با مرحله فروش نام فرصت
سینا شیری همدانی محمد رضا افروزنیا مشتری یابی بازاریابی طراحی سایت
علیرضا شیری همدانی حمیدرضا حداد نیاز سنجی طراحی وب
علیرضا شیری همدانی حمیدرضا حداد فروش موفق اکسیر
علیرضا شیری همدانی علی بخشی - کلینیک مهر مذاکره/بازبینی اکسیر
علیرضا شیری همدانی انجمن ارتوپدی ایران فروش موفق اکسپت
علیرضا شیری همدانی انجمن ارتوپدی ایران فروش موفق تایمر همایش
علیرضا شیری همدانی کامران آزما مذاکره/بازبینی اکسیر
علیرضا شیری همدانی غلامحسین محمدی مشتری یابی اکسیر
علیرضا شیری همدانی غلامحسین محمدی مشتری یابی اینترنت پرسرعت
زینب محمدی مهرداد اریا مشتری یابی طراحی وب
قیف فروش کلی
Created with Highcharts 4.2.1
سرنخ و مشتریان احتمالی (1102)
فرصت ها و مشتریان در حال پیگیری (762)
تبدیل مشتری احتمالی به مشتری بالفعل (79)
مشتریان نیاز به پیگیری من
نام مشتری شرح
مجموع فروش من
Created with Highcharts 4.2.1 این ماه ماه گذشته