لیست پروژه ها
تعریف پروژه
عملیات پیشرفت تکمیل شده درحال انجام درحال بررسی شروع نشده مرتبط با وضعیت موضوع نام پروژه #
00% Complete (success)
0 0 0 2 علیرضا شیری همدانی فعال طراحی وب طراحی وب تلاش نت 1