رخدادهای سیستم
ip زمان شرح توسط #
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 03:50 ب.ظ وارد سیستم شد  سینا شیری همدانی 1
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 01:52 ب.ظ وارد سیستم شد  آریا بشیری 2
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 12:47 ب.ظ وارد سیستم شد  معصومه لک 3
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 12:21 ب.ظ وارد سیستم شد  زینب محمدی 4
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 12:10 ب.ظ یک فعالیت مرتبط با "آقای دکتر بهزاد محسن پور" ثبت کرد. زنگ زدم  زینب محمدی 5
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 12:09 ب.ظ وارد سیستم شد  زینب محمدی 6
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 11:08 ق.ظ وارد سیستم شد  سینا شیری همدانی 7
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 11:08 ق.ظ از سیستم خارج شد  محمد رضا موسوی 8
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 11:07 ق.ظ وارد سیستم شد  محمد رضا موسوی 9
10.5.0.220 6 دی 1397 ساعت 11:07 ق.ظ وارد سیستم شد  محمد رضا موسوی 10