تعریف وظیفه
زمان ایجاد کار زمان انجام ارجاع دهنده وضعیت اولویت مرتبط با موضوع #
1397/08/19 جدید فوری TEST-MRM-MR.mousavi تماس گرفته شود 1
1397/03/03 1397/03/10 جدید معمولی مهران حسن زاد نصب اکسیر 2
1397/03/03 1397/03/16 جدید معمولی سلیمی نصب اکسیر 3
1397/03/02 تکمیل شده معمولی علیرضا خیاط زاده تماس گرفته شود 4
1397/03/02 تکمیل شده معمولی سعید سرخی تماس گرفته شود 5
1397/03/02 تکمیل شده معمولی احمدعلی ذکاوت تماس گرفته شود 6
1397/03/02 تکمیل شده معمولی مصطفی سلیمانی تماس گرفته شود 7
1397/03/02 تکمیل شده معمولی ابوالفضل نجاری تماس گرفته شود 8
1397/03/02 تکمیل شده معمولی رضا مقدم تماس گرفته شود 9
1397/02/16 تکمیل شده معمولی احسان حسین زاده تماس گرفته شود 10